GİZLİLİK POLİTİKASI - KVKK Metni

Santral Aydınlatma Metni

İZMİR KISIKKÖY MOBİLYA ŞEHRİ İŞLETME KOOPERATİFİ (“Kooperatif”)ini aramış bulunmaktasınız. Bu görüşme esnasında telefon numaranız, görüşmeniz kaydedilmektedir.

 

Bu kayıt, olası güvenlik risklerine karşı  bir tedbir olarak ve  olası bir hukuki uyuşmazlık halinde uyuşmazlığın çözülmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

Telefon numaranız ve görüşmenizin kaydedilmesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2(e) Kooperatif’in  bir hakkını tesisi koruması veya kullanması için kaydın gerekli olması ve  5/2 (f) uyarınca sizlerin temel haklarına zarar vermemek koşuluyla Kooperatif’in meşru menfaati sebeplerine dayanmaktadır.

İşlenmesi rızanıza tabi olmayan bu veriler işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar işlenecek olup, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı bildiririz.

Kooperatif hukuki uyuşmazlık veya adli bir mesele olmadığı sürece üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır.  Aksi halde, avukatlar, emniyet birimleri, adli birimler, kamu kurumları, kanunlarla yetkili kılınan kamu kurumlara aktarabilir. Bu paylaşımın yasal dayanağı KVKK’nın 8/2 (a) bendine istinaden KVKK 5/2 (a) bendi uyarınca kanunen gerekli olması ve (e) bendi uyarınca Kooperatif’in bir hakkını tesisi, koruması veya kullanması için zorunlu olmasıdır.

 

Telefon numaranız ve görüşme kaydınız kayıt tarihinden itibaren   (●) gün/ay saklanmaktadır bu süre sonunda silinmektedir.

V. Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek(m. 11/a), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç) (d) düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f) düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir.

Veri Sorumlusu:  İzmir Kısıkköy Mobilya Şehri İşletme Kooperatifi

Mersis No: 0484000684200001

Adres : Koca Mimar Sinan caddesi no:4 Oğlananası Atatürk Mahallesi Kısıkköy Menderes İZMİR

Telefon: (232) 2575005

E-Posta:  kvkk@kisikkoy.com.tr 

AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10. maddesi ve ilgili yasal mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün ifası amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgi paylaşımıdır.

Oğlananası Atatürk mah. Koca mimar Sinan cad. no: 4 adresinde bulunan İZMİR KISIKKÖY MOBİLYA ŞEHRİ İŞLETME KOOPERATİFİ (“Kooperatif”) aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi İş Kanunu’nun 75. maddesi gereği; işveren olarak İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (“Sosyal Sigortalar Kanunu”), Gelir Vergisi Kanunu tahtındaki yükümlülüklerini yerine getirmek, hizmet akdinin kurulması amacıyla işe giriş işlemlerinizi yapmak ve hizmet akdinin ifasını sağlamak amacıyla, işin düzenlenmesi, işveren sorumluluklarının yerine getirilmesi, iş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili olarak sorumluluklarımızın temini, çalışanların güvenliği, hukuki işlemler gereği ve işverenin meşru menfaati amaçlarıyla KVKK ile belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde 

 1. hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 2. paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 3. belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 4. işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 5. ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

Verileriniz, KVKK’nın 5/1 maddesi uyarınca açık rızanıza ve 5/2 maddesi (a), (c), (ç), (e) ve (f) [EÇ1] bentlerinde öngörülen hukuka uygunluk sebepleri uyarınca Kooperatif’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,  bir hakkı tesisi, koruma ve kullanması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla meşru menfaatinin korunması için zorunlu olması sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler, İşleme Amacı ve Veriyi İşleyen 
  1. Açık Rızanız Alınarak İşlenen Kişisel Veri

Fotoğrafınız, özlük dosyası tanıtımı amacıyla açık rızanıza bağlı olarak işlenecektir. Açık rızanıza bağlı veri işleme fotoğrafınız için KVKK’nın 5/1 maddesine dayanmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel veriniz belirtilen amaçlarla ve belirtilen birimler tarafından işlenmektedir.

Kişisel Veriİşleme AmacıVeriyi İşleyenSaklama Süresi
Fotoğrafİşyeri içerisinde tanıtım kartı kullanımı, özlük dosyası tanıtımı, güvenlik güçlerine tanıtımİnsan Kaynakları  İşleri Birimiİdari Birimİstihdam süresi boyunca
Sağlık RaporlarıÇalışanın sağlık sebepleri nedeniyle işe gelemediği günlere ilişkin kayıtların tutulmasıİdari Birimİstihdam süresini müteakip 10 yıl

 

Fotoğrafınızın işlenmesine ilişkin kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda rızanızı KVKK’nın 7 maddesine göre her zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Bununla birlikte, rızanızı geri almanız, rızanızı geri almadan önce gerçekleştirilen işlemenin kanuna uygunluğunu etkilemeyecektir.

Açık onayınıza dayanılarak işlenen kişisel verileriniz belirtilen süreleri takip eden ilk imha periyodunda imha edilecektir.

 1. Hukuka Uygunluk Sebeplerine Dayanarak  İşlenen Kişisel Veriler

Aşağıdaki kişisel verileriniz Kooperatif tarafından yine tabloda belirtilen amaçlarla işlenmektedir. 

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz Türk İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu’ndan doğan yükümlülüklere uyum sağlanması ve iş akdinizin kurulması ve ifasını temin edilmesi ve  veri sorumlusunun tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, Kooperatif’in bir hakkını tesisi, koruma veya kullanması için veri işlemenin zorunlu olması halinde  ve istisnai durumlarda sizlerin temel haklarını ihlal etmeyecek şekilde Kooperatif’in meşru menfaati için işlenecektir. Sağlık veriniz hariç işbuSözkonusu veriler, KVKK’nın 5/2 maddesinin (a), (c), (ç), (e) ve (f) bentleri uyarınca işlenmektedir.

Sağlık verileriniz ise  İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereği KVKK 6/3 maddesi kapsamında işlenmektedir.

Bu kapsamdaki verilerinizin işlenmesi rızanıza tabi değildir. Bu itibarla işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı bildiririz.

Kişisel Veriİşleme AmacıVeriyi İşleyenSaklama Süresi
Özgeçmiş, Eğitim Seviyesi, diploma bilgileriniz, Okul, Bölüm, Mezuniyet Tarihi, Yabancı dil, işe giriş görüşme değerlendirmelerinizİş akdinin kurulması ve İş Kanunu uyarınca özlük dosyasında bulundurmak amacıyla

İdari Birim

 

İstihdam süresine ek olarak 10 yıl
Kimlik Bilgileriniz : Ad Soyad, uyruk, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, ikametgâh adresi, cinsiyet.İş Kanunu uyarınca ve işe giriş işlemlerinizi gerçekleştirmek, işyerine giriş ve çıkış saatlerinizin kayıt altına alınması, İş Kanunu’ndan doğan başta işverenin denetim ve gözetim borcunu yerine getirmek ve  zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dahil edilmeniz amacıyla

İdari Birim ve Muhasebe Birimi

 

İstihdam süresine ek olarak 10 yıl
Ehliyet Şirket tarafından kiralanan aracı kullanacak ve şirket aracı teslim edilecek personelden işin ifası amacıylaİdari Birimİstihdam süresi boyunca

Aile Bildirim Formunuz: Evli ise eşinin adı ve soyadı, çocuk sayısı (varsa yazılacak)

 

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, asgari geçim indirimi hakkı için bildirimde bulunulması ve özlük dosyanızda saklamak amacıyla

İdari Birim ve Muhasebe Birimi

 

İstihdam süresine ek olarak 10 yıl
İşe giriş tarihiniz ve SGK numaranız, işten ayrılma halinde ayrılma tarihinizİş Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan doğan zorunluluk ile Kooperatif’in iş akdi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla

İdari Birim ve Muhasebe Birimi

 

İstihdam süresine ek olarak 10 yıl
Diploma bilgileriniz ve eğitim durumunuzİş Kanunu uyarınca özlük dosyasında bulundurmak amacıylaİdari Birimİstihdam süresine ek olarak 10 yıl
Adli sicil kaydınızİş Kanunu uyarınca özlük dosyasında bulundurmak amacıyla İdari Birimİstihdam süresine ek olarak 10 yıl
Terhis belgeniz İş Kanunu uyarınca özlük dosyasında bulundurmak amacıylaİdari Birimİstihdam süresine ek olarak 10 yıl

İş akdinizin imzalı bir örneği ve banka hesap bilgileriniz

 

Kooperatif’in İş Kanunu’ndan ve iş akdinden doğan yükümlülüklerinin ifası için (örneğin, maaşınızın yatırılabilmesi için) 

İdari Birim ve Muhasebe Birimi

 

İstihdam süresine ek olarak 10 yıl
İletişim bilgileri: Telefon numaranız ve elektronik posta adresinizKooperatif’in İş Kanunu’ndan ve iş akdinden doğan yükümlülüklerinin ifası için ve sizinle iletişime geçebilmesi için

İdari Birim ve Muhasebe Birimi

 

İstihdam süresi boyunca

Ücret, maaş bilgileri, Bordrolarınız ve ödemeye ilişkin belgeler 

 

İş akdinin ifası ve özlük dosyasında saklama yükümlülüğünü ifa amacıyla

İdari Birim ve Muhasebe Birimi

 

İstihdam süresine ek olarak 10 yıl
Hakkınızda yapılan tüm yazışmalar ve tutulan kayıtlar, performans değerlendirmeleri, IK raporları ve disiplin dosyalarıKanunlar önündeki yükümlülüklerin ifasını ispat ve İş Kanunu gereği özlük dosyasında saklama yükümlülüğünü ifa amacıyla, maaş ve performans değerlendirmesine göre terfi ve diğer hakların verilmesi amacıylaİdari Birimİstihdam süresine ek olarak 10 yıl
Doğum izni, çalışabilir/çalışamaz raporları, emzirme izni dilekçeleri,İş Kanunu uyarınca özlük dosyasında saklama yükümlülüğünü ifa amacıyla ve Kooperatif’in kanuni yükümlülüklerini ifası amacıyla

İdari Birim ve Muhasebe Birimi

 

İstihdam süresine ek olarak 10 yıl
 BES kayıtlarınızİlgili mevzuat gereği zorunlu BES poliçenizin hazırlanması ve sisteme dahil edilmeniz amacıyla

İdari Birim ve Muhasebe Birimi

 

İstihdam süresine ek olarak 10 yıl
Ücretsiz izinler ve yıllık ücretli izin ile ilgili dilekçe, form ve cetvellerİş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan doğan zorunluluk ve Kooperatif’in iş akdi ile kanundan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla

İdari Birim ve Muhasebe Birimi

 

İstihdam süresine ek olarak 10 yıl
Kıdem ve ihbar tazminatı bordrolarıİş Kanunu’ndan doğan, zorunluluk ve iş akdi ile Kooperatif’in kanundan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıylaİdari Birim ve Muhasebe Birimiİstihdam süresine ek olarak 10 yıl

Almış olduğunuz eğitim sertifikaları

 

İş Kanunu uyarınca özlük dosyasında saklama yükümlülüğünü ifa amacıyla ve iş akdinin kurulması öncesinde ve sonrasında ilgili kişinin değerlendirilmesini yapmak amacıylaİdari Birim ve Muhasebe Birimiİstihdam süresine ek olarak 10 yıl
İşyerine Giriş ve Çıkış Saatlerinizİşyerine giriş ve çıkış saatlerinizin kayıt altına alınacaktır. İş Kanunu’ndan doğan  işverenin denetim ve gözetim borcunu yerine getirmek amacıylaİdari Birimİstihdam süresine ek olarak 10 yıl
Kamera Kayıtları
 • Mobilyacılar Sitesi’nin (“Site”)çevre güvenliği gereği  ana giriş bölümlerinde ve Site içerisinde  işyerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla,
 • Kooperatif binasında ana giriş, toplantı salonu muhasebe ve vezne işlemleri alanında güvenlik ve idari sorunların çözümünde kullanılmak üzere Kooperatif, Kooperatif üyeleri ve ziyaretçilerin  meşru menfati ile sınırlı olarak kamera kaydı alınmaktadır.

Ayrıca, vezne işlemlerinin yapıldığı bölgede kamera kaydı ile birlikte ses kaydı da yapılmaktadır. 

 Kayıt tarihinden itibaren otuz (30) gün

 Çalışanlar aleyhine alacaklıları tarafından yürütülen icra takip dosyaları

 

Hukuki işlem kapsamında Kooperatif’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıylaİdari Birimİstihdam süresine ek on (10) yıl
Çalışanlar ile Kooperatif arasındaki ihtilafa ilişkin hukuk/ceza dava dosyaları

Hukuki işlem çerçevesinde Kooperatif’in kendi hakkını tesis, koruma ve kullanma amaçlarıyla

 

İdari Birim

Yargılama devam etmediği sürece istihdam süresine ek 10 yıl. Aksi halde, yargı kararının kesinleşmesini müteakip beş(5) yıl boyunca saklanacaktır.

 

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Usulü ve Saklama

Burada sayılan kişisel veriler doğrudan veri sahibinden yukarıdaki tabloda “Veriyi İşleyen” kolonunda belirtilen ilgili birim aracılığıyla toplanmaktadır. Verilerin bir kısmı fiziki ortamda tutulurken, bir kısmı elektronik ortamda ve excel tablosu üzerinde işlenmektedir. Kişisel veriler,  kendi sunucularınızdarın sunucularında saklanmaktadır.

Otomatik karar verme sistemleri kullanılmamaktadır. 

 1. Saklama Süresi 

Kişisel verileriniz yukarıdaki tabloda Saklama Süresi” başlığı altında belirtilen süre boyunca saklanacaktır. Kişisel verileriniz, -açık onayınıza dayanılarak işlenen kişisel verileriniz, açık onayınızı geri çekmediğiniz takdirde- belirtilen süreleri takip eden ilk imha periyodunda imha edilecektir.

Kooperatif, sizin kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

 1. Üçüncü Kişilere Aktarma veya Açıklama 

Kooperatif, sağlığınız ilişkin kişisel veriler  ve fotoğrafınız hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi kanundan doğan yükümlülüklere uymak ve/veya iş akdi gereğince sorumluluklarını ifa etmek için ve/veya hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde rızanıza ihtiyaç olmadan

 1. sadece yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınan hizmetle sınırlı  ve bu amaçla orantılı olarak Kooperatif içindeki birimler, bankalar, denetim firmaları, avukatlar, avukatlık ofisleri ve mali müşavirler, tedarikçiler gibi işin gerektirdiği ve/veya hizmet aldığı üçüncü şahıslara, 
 2. emniyet birimleri, kamu kurumları, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile  İş Kanunu ve sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca görevlendirilen Sosyal Güvenlik Kurumu, adli makamlar dahil kamu kurum ve tüzel kişilerine, kanunlarla yetkili kılınan diğer kamu kurumlarına 

 aktarabilir veya açıklayabilir. 

Türkiye içerisindeki veri aktarımı KVKK’nın 8/2(a) bendine istinaden KVKK 5/2 (a)  uyarınca kanun gereği, (c) uyarınca sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için zorunlu olması, (ç) uyarınca hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi, (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halleri ile sınırlı olacaktır.

Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi  her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

 1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Kooperatif, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır. 

 1. Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek (m. 11/(a), (b)), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç) (d)  düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f)  düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme  (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep  (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Yukarıda sayılan bu taleplerinizi [●] eposta adresine iletebilirsiniz. Kooperatif, talebinizi ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Yukarıda anılan haklarınızı kullanmayı talep etmeniz halinde lütfen, 

Veri Sorumlusu:  İzmir Kısıkköy Mobilya Şehri İşletme Kooperatifi

Mersis No: 0484000684200001

Adres : Koca Mimar Sinan caddesi no:4 Oğlananası Atatürk Mahallesi Kısıkköy Menderes İZMİR

Telefon: (232) 2575005

E-Posta: kvkk@kisikkoy.com.tr 

 

e-posta yoluyla iletişime geçiniz.

Talebiniz halinde Kooperatif  her zaman kişisel verilerinizi güncelleyebilir. Güncel aydınlatma metnine her zaman www.kisikkoy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 1. Kişisel Veri Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı 

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15) 

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara, 

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ile iletişime geçiniz.

 

ADAY AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddesi ve ilgili yasal mevzuat (“KVKK”) uyarınca aydınlatma yükümlülüğünün ifası amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgi paylaşımıdır.

 

Oğlananası Atatürk mah. Koca mimar Sinan cad. no: 4 adresinde bulunan İZMİR KISIKKÖY MOBİLYA ŞEHRİ İŞLETME KOOPERATİFİ (“Kooperatif”), Kooperatif web sitesinde yer alan iş başvuru platformu  üzerinde paylaşmış olduğunuz bilgileri Kooperatif veya Kooperatif üyelerine ait işyerlerinde   açık pozisyon ile ilişkili olması halinde değerlendirmektedir. Kooperatif başvurunuzu açık pozisyonu olan Kooperatif üyeleri ve site içinde faaliyette bulunan kiracılara yönlendirmektedir.  Kooperatif, ilgili Kooperatif Üyesi veya kiracı sizinle görüşme aşamasına geldiği takdirde iş başvurunuz için göndermiş olduğunuz bilgi ve belgeler içerisinde yer alan kişisel verilerinizi ve görüşme sırasındaki değerlendirmeleri işe alım sürecini sonuçlandırmak amacıyla işlemektedir.  

Kooperatif veya başvurunuzla ilgili Kooperatif üyeleri kiracılar aday görüşmesi öncesinde sadece sizlerin  Kooperatif iş başvuru platformu üzerinde açıklamış olduğunuz verilere erişim sağlamaktadırlar. Dolayısıyla, sözkonusu kişisel veriler KVKK’nın 5/2 (c) maddesi kapsamında hizmet sözleşmenin kurulması açısından değerlendirme yapılması için zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir. 

Özgeçmişinizde veya sair kaynaklarda, referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerini Kooperatif ve Kooperatif üyeleri, kiracılar  ile paylaşmak için ilgili referans kişisinin bilgisi olmalı ve rızasını almış olmalısınız. Referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerini ilgili kişinin bilgisi ve rızasına uygun olarak paylaştığınızı ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun şahsınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.

 1. İşlenen Kişisel Veriler 

Özgeçmişiniz içerisinde sizin tarafınızdan alenileştirilen aşağıdaki kişisel verileriniz Kooperatif, Kooperatif üyeleri  ve kiracıların işe alım ile yetkili kişileri veya birimleri tarafından işlenmektedir.

 1. Adınız, Soyadınız
 2. Doğum Tarihiniz
 3. Diploma bilgileriniz ve eğitim geçmişiniz
 4. İletişim bigileriniz
 5. Daha önceki işyerleriniz
 6. Referans olarak gösterilen kişilere ait kimlik ve iletişim bilgileri

Yukarıda sayılan kişisel veriler haricindeki herhangi bilginizi Kooperatif web sitesi üzerinde   paylaşmamanızı öneririz. Yukarıda belirtilen veriler haricindeki verilerinizi paylaştığınız takdirde, bu veriler sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması sebebiyle KVKK madde 5/2(d) hükmüne dayanılarak işlenecektir.

 

 

 

II. İşleme Amacı 

 

Kooperatif , Kooperatif Üyeleri ve kiracılarkişisel verilerinizi

 1. Adayların niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek;
 2. gerektiği takdirde, adayların ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak;
 3. başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek;
 4. ilgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak;
 5. Kooperatif, Kooperatif Üyeleri ve kiracıların uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek

amaçlarıyla işlemektedir.

III. İşleme Süresi

İş başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri başvuru tarihinden itibaren  2 yıl süre ile saklanmaktadır. İş başvuru formları, belgeleri fiziksel ortamda kilit altında ve online olarak saklanır. İki (2) yıl sonunda başvuru sırasında alınan veriler ilk imha periyodunda silinir veya yok edilir.

 

IV. Üçüncü Kişilere Aktarma veya Açıklama 

 

Kooperatif kişisel verilerinize başvurulan iş için açık pozisyonu olan   Kooperatif üyeleri ve kiracılar ile paylaşmaktadır. Kişisel verileriniz bunun haricinde kanundan doğan zorunluluklar haricinde  üçüncü şahıslara aktarılmamaktadır. 

 

V. Yurtdışına Aktarma

 Kişisel verilerinizi hiçbir surette yurtdışına aktarılmamaktadır.

 

VI. Kişisel Verilerin Toplanma Usulü

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilmektedir:

 1. Kooperatif iş başvuru  platformu üzerinden online olarak;
 2. yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında;
 3. aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Kooperatif ve/veya Kooperatif Üyeleri  tarafından yapılan araştırmalar;
 4. Ayrıca, görüşmelerimiz sırasında da sizlerden veri toplanabilmektedir.

 

 1. Haklarınız

 

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek (m. 11/(a), (b)), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç) (d)  düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f)  düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme  (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep  (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Yukarıda sayılan bu taleplerinizi kvkk@kisikkoy.com.tr eposta adresine iletebilirsiniz. Kooperatif, talebinizi ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Yukarıda anılan haklarınızı kullanmayı talep etmeniz halinde lütfen, 

 

 

Veri Sorumlusu:  İzmir Kısıkköy Mobilya Şehri İşletme Kooperatifi

Mersis No: 0484000684200001

Adres : Koca Mimar Sinan caddesi no:4 Oğlananası Atatürk Mahallesi Kısıkköy Menderes İZMİR

Telefon: (232) 2575005

E-Posta: kvkk@kisikkoy.com.tr 

 

 

Talebiniz halinde Kooperatif her zaman kişisel verilerinizi güncelleyebilir. Güncel aydınlatma metnine her zaman www.kisikkoy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması 

Kooperatif, sizin kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15) lütfen 

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara, 

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ile iletişime geçiniz.

Aydınlatma Metni

İzmir Kısıkköy Mobilya Şehri İşletme Kooperatifi (“Kooperatif”),  Kooperatif üyelerine ait işyerlerinde kiracı olarak bulunan sizlerin belirli kişisel verilerini   Kooperatif faaliyetlerinin yürütülmesi, işyerlerinin bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlarıyla işlemektedir. İşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10 uyarınca kişisel verilerinize ilişkin sizleri 

 • hangi kişisel verilerinizin toplandığı,
 • kişisel verilerinizi ne amaçla kullanıldığı,
 • kişisel verilerinizin kimlerle paylaşıldığı,
 • kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığı,
 • kişisel verilerinizin nasıl korunduğu,
 • kişisel verilerinizin otomatik karar verme yöntemleri ile işlenip işlenmediği,
 • kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

hususlarında bilgilendirme amacıyla düzenlenmiştir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşleme Amacı ve  Hukuki Sebepler

Kooperatif tarafından işlenen kişisel verileriniz :

 1. Adınız, soyadınız,
 2. T.C. kimlik numaranız, 
 3. iletişim bilgileriniz (telefon, e.posta)
 4. Adresiniz

Kişisel verileriniz Kooperatif üyelerine ait işyerlerinde kiracı olmanız sebebiyle 

 • kanundan doğan yükümlülüklerini ve ilgili kurumlara karşı hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, 
 • Kooperatif’in işletmekte olduğu Sanayi Sitesi’nin (“Site”)  içinde üstlendiği güvenliği sağlamak, çevre düzenlemesi yapmak dahil yükümlülüklerini yerine getirmek 

amacıyla işlemektedir. Ayrıca, Site çevre güvenliği gereği  ana giriş bölümlerinde ve Site içerisinde  işyerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla, Kooperatif binasında ana giriş, toplantı salonu muhasebe ve vezne işlemleri alanında güvenlik ve idari sorunların çözümünde kullanılmak üzere Kooperatif, Kooperatif üyeleri ve ziyaretçilerin  meşru menfati ile sınırlı olarak kamera kaydı alınmaktadır.

Vezne işlemlerinin yapıldığı bölgede kamera kaydı ile birlikte ses kaydı da yapılmaktadır. 

Kişisel verileriniz,  KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanun gereği zorunlu olması, 5/2 (ç) uyarınca Kooperatif’in hukuki yükümlülüklerini ifası ve  5/2 (f) uyarınca sizlerin temel haklarına zarar vermemek koşuluyla Kooperatif’in, üyelerin ve sizlerin meşru menfaati gereği işlenmektedir.  hükümlerine dayanmaktadır.

İşlenmesi rızanıza tabi olmayan bu veriler işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar işlenecek olup, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı bildiririz.

 1. Üçüncü Kişilere Aktarma veya Açıklama 

Kooperatif, kişisel verilerinizi Kooperatif’in faaliyetleri sürecinde 

 1. Kooperatif içerisinde idari birim ve muhasebe birimi, 
 2. Kooperatif dışında mali müşavirler ve YMM firmaları, Kooperatif’in çevre mevzuatından doğan yükümlülükler dahil Site ile ilgili hizmet aldığı üçüncü şahıs tedarikçiler, ve
 3. talep halinde emniyet birimleri, adli birimler, kamu kurumları, kanunlarla yetkili kılınan kamu kurumları dahil 

üçüncü kişilere aktarabilir. 

 

Sözkonu paylaşım ve aktarımların yasal dayanağı KVKK’nın 8/2 (a) bendine istinaden KVKK 5/2 (a) bendi uyarınca kanunen gerekli olması, (c) bendi uyarınca sözleşmenin ifası için zorunlu olması, (ç) bendi uyarınca hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunluluğu ve (e) bendi uyarınca Kooperatif’in bir hakkını tesisi, koruması veya kullanması için zorunlu olmasıdır.

 1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Kooperatif, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamakta, yurt dışındaki hiçbir kurum veya kuruluş ile paylaşmamaktadır.

IV. Verilerinizin Saklama Süresi 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz  Kooperatif üyesine ait işyerini tahliye etmenizi müteakip on (10) yıl saklanacaktır. On (10) yılın sonunda ilk imha periyodunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kamera kayıtları otuz(30) gün süre ile saklanmaktadır bu süre sonunda silinmektedir.

V. Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek(m. 11/a), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç) (d) düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f) düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Veri Sorumlusu:  İzmir Kısıkköy Mobilya Şehri İşletme Kooperatifi

Mersis No: 0484000684200001

Adres : Koca Mimar Sinan caddesi no:4 Oğlananası Atatürk Mahallesi Kısıkköy Menderes İZMİR

Telefon: (232) 2575005

E-Posta: kvkk@kisikkoy.com.tr 

Talebiniz halinde Kooperatif her zaman kişisel verilerinizi güncelleyebilir. 

 1. Kişisel Verilerin Korunması Ve Kişisel Veri Kurulu’na Şikayet

Kooperatif, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15) 

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara, 

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ile iletişime geçiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Aydınlatma Metni

İZMİR KISIKKÖY MOBİLYA ŞEHRİ İŞLETME KOOPERATİFİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ KVKK”) kapsamında, kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile bu husustaki haklarınız ile ilgili siz  üyelerimizi   bilgilendirmek isteriz. 

İşbu Aydınlatma Metni, sizleri aşağıdaki hususlarda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır:

 • Hangi kişisel verilerinizin toplandığı,
 • kişisel verilerinizin ne amaçla kullanıldığı,
 • kişisel verilerinizin kimlerle paylaşıldığı,
 • kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığı,
 • kişisel verilerinizin nasıl korunduğu,
 • Kooperatif’in kişisel verileriniz kapsamında otomatik karar verme yöntemlerini kullanıp kullanmadığı,
 • kişisel verilerinize ilişkin haklarınız.

Kişisel Verilerinizi her koşulda;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • burada belirtilen işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde

 saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

 

Kişisel verileriniz, KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak, Kooperatif tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

I.       Kişisel Verilerin İşleme Amacı  ve Hukuki Dayanağı

A.   Hukuka Uygunluk Sebepleri Kapsamında İşleme

Aşağıda tabloda yer alan kişisel verilerinizi başta 1163 Sayılı Kooperatifler kanunu olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak Kooperatifin ana sözleşmesinde mevcut olan faaliyetlerini sürdürme, üyelerle ilişkilerini ana sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütme ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere aşağıda belirtilen amaçlarla, belirtilen birimler aracılığıyla ve yine belirtilen sürelerle sınırlı olarak işlemektedir. 

 

Kişisel Veriİlgili Birimİşleme AmacıSaklama Süresi

Ad ve soyadınız 

 

Muhasebe, İdari Birim  ve Bilgi İşlem
 • Üyelik başvurunuzun değerlendirilmesi ve yönetim kurulu tarafından kayıt altına alınması
 • Kooperatif faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kooperatif bilgi sistemine (KOOP-BİS) giriş yapılması
 • Muhasebe faaliyetlerinin icrası
 • Kullanıcı Hesabı oluşturmak
 • Dilek ve şikayetlerinize yanıt verilebilmesi

 

 

Kooperatifin sicilden terkininden itibaren on (10) yıl
Kimlik NumarasıMuhasebe, İdari Birim  ve Bilgi İşlem
 • Üyelik başvurunuzun değerlendirilmesi ve yönetim kurulu tarafından kayıt altına alınması
 • Kooperatif faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kooperatif bilgi sistemine (KOOP-BİS) giriş yapılması
 • Muhasebe faaliyetlerinin icrası
 • Kullanıcı hesabı oluşturmak

 

Kooperatifin sicilden terkininden itibaren on (10) yıl
Üyelik numarasıMuhasebe, İdari Birim  ve Bilgi İşlem
 • Üye giriş işlemleri
 • Kullanıcı Hesabı Oluşturmak
Kooperatifin sicilden terkininden itibaren on (10) yıl
E posta adresiMuhasebe, İdari Birim  ve Bilgi İşlem
 • Kooperatif faaliyetlerine ilişkin iletişim sağlanması
 • Dilek ve şikayetlerinize yanıt verilebilmesi

 

Üyeliğinizin sona ermesinden itibaren on (10) yıl
Kimlik FotokopisiMuhasebe, İdari Birim  ve Bilgi İşlem
 • Üyelik başvurunuzun değerlendirilmesi ve yönetim kurulu tarafından kayıt altına alınması
 • Kooperatif faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kooperatif bilgi sistemine (KOOP-BİS) giriş yapılması
 • Muhasebe faaliyetlerinin icrası

 

 

Üyeliğinizin sona ermesinden itibaren on (10) yıl
AdresMuhasebe, İdari Birim  ve Bilgi İşlem

 

 • Kooperatif faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kooperatif bilgi sistemine (KOOP-BİS) giriş yapılması
 • Muhasebe faaliyetlerinin icrası
 • İletişim , yasal tebligatların yapılması

 

 

Üyeliğinizin sona ermesinden itibaren on (10) yıl
Telefon numarasıMuhasebe, İdari Birim  ve Bilgi İşlem
 • Kooperatif faaliyetlerine ilişkin iletişim sağlanması
 • Dilek ve şikayetlerinize yanıt verilebilmesi

 

Üyeliğinizin sona ermesinden itibaren on (10) yıl
Ödeme yöntemleri ve ödeme tarihleri (mali bilgiler)Muhasebe, İdari Birim  ve Bilgi İşlem

 

 • Kooperatif faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Muhasebe faaliyetlerinin icrası

 

 

Üyeliğinizin sona ermesinden itibaren ilk imha periyodunda 

Dava dosyası (Kimlik bilgileri, adres bilgisi)

 

İdari Birim  ve Bilgi İşlem

Uyuşmazlık halinde yasal yollara başvurulması halinde oluşacak dava ve icra dosyalarının takibi amacıyla yapılan hukuki işlem ve tedbirler

 

Yargılama süresinin sonundan itibaren on (10) yıl

Dava dosyası (Uyuşmazlık konusu ve buna ilişkin her türlü bilgi, belge)

 

Muhasebe, İdari Birim  ve Bilgi İşlem

Uyuşmazlık halinde yasal yollara başvurulması halinde oluşacak dava ve icra dosyalarının takibi amacıyla yapılan hukuki işlem ve tedbirler

 

Yargılama süresinin sonundan itibaren on (10) yıl
Kamera Kayıtlarıİdari Birim ve Bilgi İşlem
 • Mobilyacılar Sitesi’nin (“Site”)çevre güvenliği gereği  ana giriş bölümlerinde ve Site içerisinde  işyerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla,
 • Kooperatif binasında ana giriş, toplantı salonu muhasebe ve vezne işlemleri alanında güvenlik ve idari sorunların çözümünde kullanılmak üzere Kooperatif, Kooperatif üyeleri ve ziyaretçilerin  meşru menfati ile sınırlı olarak kamera kaydı alınmaktadır.

Ayrıca, vezne işlemlerinin yapıldığı bölgede kamera kaydı ile birlikte ses kaydı da yapılmaktadır. 

 

Kayıt tarihinden itibaren otuz (30) gün 

Veri işleme,  Kooperatif üyeliğinizin gerçekleşmesi, Kooperatif faaliyetlerinin sürdürülmesi, Kooperatif’in ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirmesi amacıyla KVKK’nın 5/2  maddesinin

 • (a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülen sebeplere,
 • (c) bendi uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak zorunlu olmasına, 
 • (ç) bendi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Kooperatif’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olmasına, 
 • (e) bendi uyarınca Kooperatif’in bir hakkını tesis, korumak ve kullanmak için zorunlu olması haline, ve 
 • (f) bendi uyarınca  sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde, Kooperatif, Kooperatif üyeleri ve Bölgeye giriş yapan ziyaretçilerin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması haline

 

dayanmaktadır.

İşbu verilerin işlenmesi rızanıza tabi değildir. Bu itibarla yararlanılan hizmetin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı belirtiriz.

B.     Açık Rızanız Kapsamında İşleme

Kullanıcı Hesabı. Kooperatif, üyelerine  Kooperatif web sitesi üzerinden belirli hizmetler sunmaktadır. Üyeler, bir kullanıcı hesabı oluşturarak web sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanabilir. Kullanıcı Hesabı açmak için sizden  ad ve soyadınız, üye numaranız, kimlik bilgileriniz talep edilecektir. Kullanıcı hesabı oluşturmak için Kooperatif yönetimine başvurduğunuz takdirde size bir şifre verilecek ve burada belirtilen bilgilerinizi işlenecektir.

 Kooperatif, kullanıcı hesabı oluşturmak amacıyla verdiğiniz  kişisel verilerinizi KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak işleyecektir.

Kişisel verilerinizin burada belirtilen amaçlarla işlenmesi hususundaki açık onayınızı her zaman geri alabilirsiniz. Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Onayınızın geri çekilmesinden önce sağlanan bilgiler belirtilen saklama süreleri boyunca muhafaza edilecektir. 

Kooperatif ayrıca, sözkonusu kişisel verilerinizi anonim hale getirmek suretiyle istatistiki bilgi toplamak amacıyla işleyebilir.

III.     Kişisel Verilerinizin Toplanma ve Saklama  Yöntemi

Tarafınıza ait Kişisel Veriler, doğrudan sizlerden yüzyüze ve/veya online olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz fiziksel ortamda ve online  teknik tedbirler alınmış olarak kendi sunucularımızda erişim kısıtlamalarına tabi şekilde saklanmaktadır. 

IV.       Kişisel Verilerin  Üçüncü Şahıslara Aktarımı

Kooperatif, hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak  işlemekte olduğu  kişisel verilerinizi (I.A Tabloda yer alan verileriniz) kanundan doğan yükümlülüklere uymak ve/veya hizmet ve satınalma  sözleşmesi gereğince sorumluluklarını ifa etmek için, hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve/veya bir hakkını tesis etme, kullanma veya koruma  için zorunlu olması halinde rızanıza ihtiyaç olmadan

 1. sadece yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınan hizmetle sınırlı ve bu amaçla orantılı olarak Kooperatif içindeki teknik destek birimleri başta olmak üzere ilgili birimler, Site içerisindeki kiracılarınız, bankalar, denetim firmaları, avukatlar, avukatlık ofisleri, mali müşavirler ve tedarikçiler gibi işin gerektirdiği ve/veya hizmet aldığı üçüncü şahıslara, ve
 2. emniyet birimleri, kamu kurumları, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile  İş kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunları uyarınca görevlendirilen Sosyal Güvenlik Kurumu ve adli makamlar dahil kamu kurum ve tüzel kişilerine , kanunlarla yetkili kılınan diğer kamu kurumlarına 

 aktarabilir veya açıklayabilir. 

Türkiye içerisindeki veri aktarımı KVKK’nın 8/2(a) bendine istinaden KVKK 5/2 (a) uyarınca kanun gereği, (c) uyarınca sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için zorunlu olması, (ç) uyarınca hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ve (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halleri ile sınırlı olacaktır.

Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

V.      Kişisel Verilerin Yurtdışından Erişimi

Kooperatif kişisel verilerini Türkiye’deki sunucularda saklamaktadır. Yurt dışına veri aktarmamaktadır. 

VI.      Kişisel Verilerin Korunması, Saklama Süresi ve İmhası

Kooperatif,  kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

Kişisel verileriniz yukarıdaki tabloda ilgili kısımda belirtilen sürelerle sınırlı olarak saklanmaktadır.

Bu sürelerin sonunda ilk imha periyodunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. 

VII.       Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek ((bilgi edinme hakkı) KVKK madde 11/(a), (b))
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (KVKK madde 11/c)
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (KVKK madde 11/ç)
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme (KVKK madde 11/d)
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (KVKK madde 7, madde 11/e)
 • Kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (KVKK madde 11/f)
 • İşlenmiş verilerin analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme hakkı (KVKK madde 11/g)
 • İşlenmenin sınırlanması hakkı (KVKK madde 7)
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme (KVKK madde 11/ğ)

 

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Veri Sorumlusu:  İzmir Kısıkköy Mobilya Şehri İşletme Kooperatifi

Mersis No: 0484000684200001

Adres : Koca Mimar Sinan caddesi no:4 Oğlananası Atatürk Mahallesi Kısıkköy Menderes İZMİR

Telefon: (232) 2575005

E-Posta:  kvkk@kisikkoy.com.tr 

 

e-posta yoluyla iletişime geçiniz.

Talebiniz halinde Kooperatif her zaman kişisel verilerinizi güncelleyebilir. 

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15) 

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara, 

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden iletişime geçiniz.

 

KULLANICI HESABI OLUŞTURMA AÇIK RIZA BEYANI

İZMİR KISIKKÖY MOBİLYA ŞEHRİ İŞLETME KOOPERATİFİ nin web sitesi içerisinde sadece Kooperatif Üyelerine sunulan bilgi ve olanaklardan yararlanmak üzere bir kullanıcı hesabı oluşturmak istiyorum. Kullanıcı Hesabı oluşturmak için ad ve soyadımın, üyelik numaramın ve T.C. kimlik numaramın web sitesinin güvenliği ve denetimini sağlamak amacıyla Kooperatif  tarafından  işlenmesine açık rıza veriyorum.

Bununla birlikte:

 • açık rızama bağlı bu veri işlemenin, KVKK’nın 5/1 maddesine dayandığı,
 • Kooperatif’in veri sorumlusu olduğu,
 • Kullanıcı hesabım açık olduğu sürece yukarıdaki verilerimin  muhafaza edileceği, 
 • Kullanıcı hesabımın kapatılması halinde kapatmayı müteakip ilk imha periyodunda verilerimin bu amaçla işlenmeyeceği,

 hususlarında açıkça bilgilendirildim. 

Kullanıcı hesabı için Kooperatif şahsıma bir şifre verecektir. Şifrenin güvenliğinden, üçüncü kişilerce çalınmasından sadece şahsım sorumludur. Bu hususta  Kooperatif’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını beyan ve kabul ederim.

Geri Alma Hakkı

Kullanıcı hesabımı kapatmak suretiyle vermiş olduğum onayı (açık rızamı) her zaman geri alma hakkına sahibim. 

Bunun için Oğlananası Atatürk mah. Koca mimar Sinan cad. no: 4 adresinde bulunan İZMİR adresinde bulunan  İdari İşler Birimi ile e-posta adresi: kvkk@kisikkoy.com.tr yoluyla iletişime geçebilirim.

Rızanın geri alınması, rızanın geri alınmasından önce gerçekleştirilen işlemenin kanuna uygunluğunu etkilemez. (KVKK madde 7)

Aydınlatma metnini, haklarımı ve iletişim detaylarını okudum ve  anladım.

 

AYDINLATMA METNİDİR

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10. maddesi ve ilgili yasal mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin verilerinizin kullanımı, korunması ve buna ilişkin haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

İZMİR KISIKKÖY MOBİLYA ŞEHRİ İŞLETME KOOPERATİFİ  (“Kooperatif”) mal ve hizmet alım süreçlerinde sizinle akdettiği tedarik sözleşmelerinin kurulması ve teslim, ödeme dahil bununla sınırlı olmaksızın ifası  ve gereğinde Türk Borçlar Kanunu, vergi mevzuatı tahtındaki hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla aşağıdaki tabloda yer alan kişisel verilerinizi  işlemektedir. 

 

İşbu Aydınlatma Metni, aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmenizi amaçlamaktadır:

 • Hangi kişisel verilerinizi toplandığı,
 • kişisel verilerinizin ne amaçla kullanıldığı,
 • kişisel verilerinizin kimlerle paylaşıldığı,
 • Kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığı,
 • kişisel verilerinizi ne şekilde korunduğu,
 • kişisel verilerinizin otomatik karar verme yöntemlerine konu edilip edilmediği,
 • kişisel verilerinize ilişkin haklarınız.

Kişisel verilerinizi her koşulda;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • burada belirtilen işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde

 saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

 

 1. Hangi Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz

Aşağıdaki kişisel verileriniz Kooperatif  tarafından yine tabloda belirtilen amaçlarla işlenmektedir. 

İşlenen Kişisel Veriİşleme AmacıVeriyi İşleyen
 1. Ad ve soyadınız
Tedarik sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla Muhasebe ve İdari Birim 
 1. TC   Kimlik Numaranız 
Tedarik sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıylaMuhasebe ve İdari Birim 
 1. Adi şirket ünvanı 
Tedarik sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıylaMuhasebe ve İdari Birim 
 1. Adresiniz 
Sözleşmenin ifası ve kanundan doğan zorunlulukların yerine getirilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıylaMuhasebe ve İdari Birim 
 1. Banka hesap bilgileriniz (IBAN)
Sözleşmenin ifası amacıyla Muhasebe ve İdari Birim 
 1. Vergi dairesi ve vergi numarası
Kanundan doğan zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla Muhasebe ve İdari Birim 
 1. İletişim Bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi)
Taraflar arasındaki sözleşmenin amacı ile sınırlı olarak (ifası, talepler, teslimat, ödemeler vs.) iletişimin sağlanması amacıyla Muhasebe, İdari Birim  ve Bilgi İşlem 
 1. Ad ve soyadınız
Tedarik ilişkisinde irtibat kişisi olarak yer almanız nedeniyle, tedarik sözleşmesinin kurulması, ifası ve kanundan doğan zorunlulukların yerine getirilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıylaMuhasebe, İdari Birim  ve Bilgi İşlem
 1. Kimlik numaranız
Tedarik ilişkisinde irtibat kişisi olarak yer almanız nedeniyle, tedarik sözleşmesinin kurulması, ifası ve kanundan doğan zorunlulukların yerine getirilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıylaMuhasebe, İdari Birim  ve Bilgi İşlem
 1.  İletişim bilgileriniz (cep telefonu ve e.posta adresi)
Tedarik ilişkisinde irtibat kişisi olarak yer almanız nedeniyle, tedarik sözleşmesinin kurulması, ifası ve kanundan doğan zorunlulukların yerine getirilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıylaMuhasebe, İdari Birim  ve Bilgi İşlem
 1. İmza sirküleri içerisinde yer alan ad soyad, T.C. kimlik numarası, anne ve baba adı, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, köy, cilt no ve aile sıra no, adres bilgisi
Tedarikçi Şirketin temsilini gerektiren  hukuki işlemlerin bağlayıcılığının teyidi amacıyla zorunlu olması nedeniyleMuhasebe, İdari Birim  ve Bilgi İşlem
 1. Çalışanlarınız tarafından kullanılan harcama, masraf fişleri 
Sözleşmeden ve kanundan  doğan yükümlülüklerin ifası amacıylaMuhasebe ve İdari Birim 
 1. Hukuki İşlem (Dava dosyası, Kimlik bilgileri, adres bilgisi)
Uyuşmazlık halinde taraflardan birinin diğerine karşı yasal yollara başvurması halinde oluşacak dava ve icra dosyalarının takibi, teslim edilemeyen mal ve hizmetler dahil her türlü hukuki uyuşmazlığın takibi amacıyla yapılan hukuki işlem ve tedbirler amacıyla

 

Muhasebe ve İdari Birim 

 1. Kamera Kayıtları
 • Mobilyacılar Sitesi’nin (“Site”)çevre güvenliği gereği  ana giriş bölümlerinde ve Site içerisinde  işyerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla,
 • Kooperatif binasında ana giriş, toplantı salonu muhasebe ve vezne işlemleri alanında güvenlik ve idari sorunların çözümünde kullanılmak üzere Kooperatif, Kooperatif üyeleri ve ziyaretçilerin  meşru menfati ile sınırlı olarak kamera kaydı alınmaktadır.

Ayrıca, vezne işlemlerinin yapıldığı bölgede kamera kaydı ile birlikte ses kaydı da yapılmaktadır. 

 

 

Bilgi İşlem Birimi

 

 1. İşlemenin Hukuki Dayanakları

Veri işleme, Kooperatif’in ihtiyaçlarını sizden tedarik etmesi amacıyla KVKK’nın  5/2 

 • (a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülen sebeplere,
 • (c) bendi uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak zorunlu olmasına, 
 • (ç) bendi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Kooperatif’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olmasına,
 • (e) bendi uyarınca Kooperatif’in bir hakkını tesis, korumak ve kullanmak için zorunlu olması haline ve
 • (f) bendi uyarınca sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde, Kooperatif, Kooperatif üyeleri ve Bölgeye giriş yapan ziyaretçilerin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması haline

dayanmaktadır.

İşbu verilerin işlenmesi rızanıza tabi değildir. Bu itibarla işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı belirtiriz.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması, Saklama Süresi ve İmhası

Kooperatif, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz, Türk Borçlar Kanunu’ndaki zamanaşımı süresi dikkate alınarak taraflar arasındaki satın alma sözleşmesinin sona ermesini müteakip 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır.  10 (on) yıl sonunda ilk imha periyodunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizden 9. maddede belirtilen ve uyuşmazlık halinde açılacak davalarda temini zorunlu olan dava dosyası kapsamındaki verileriniz yargılama süreci sonunda kesin hüküm elde edilmesini müteakip beş (5) yıl sonuna kadar saklanacaktır. 

 

Kamera kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren otuz (30) gün süresince saklanacaktır. Kayıtlar, otuz (30) günlük  periyodlarla yok edilecektir.

 1. Üçüncü Kişilere Aktarma veya Açıklama 

Kooperatif,  yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi kanundan doğan zorunluluklar ve/veya sözleşme gereğince sorumluluklarını ifa etmek veya haklarını kullanmak, ve/veya hukuki yükümlülüklerini yerine  getirmek amacıyla rızanız alınmadan denetim şirketleri, denetçiler, bankalar, vergi dairesi ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları, olası bir uyuşmazlık halinde ve uyuşmazlık konusunun aydınlatılması amacı ile sınırlı olmak üzere  avukatlar ve hukuk firmaları ile,  ayrıca emniyet birimleri, adli birimler,kanunlarla yetkili kılınan kamu kurumları da dahil üçüncü kişilere aktarabilir veya açıklayabilir. 

Kişisel verileriniz, belirtilen üçüncü şahıslara işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, KVKK nın 8/2(a) hükmünün atfıyla KVKK madde 5/2 (a) bendi uyarınca kanun gereği, (c) bendi uyarınca sözleşmenin ifası amacıyla (ç) bendi uyarınca hukuki yükümlülükleri yerine getirmek üzere (e) bendi uyarınca Kooperatif bakımından bir hakkı tesis, korumak veya kullanmak için  gerekli olması halinde   açık rızanıza ihtiyaç olmadan aktarılmaktadır. Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve/veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgiye her zaman ulaşabilirsiniz ve inceleyebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Kooperatif kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamakta, yurt dışındaki hiçbir kurum veya kuruluş ile paylaşmamaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Usulü

Burada sayılan kişisel veriler doğrudan veri sahibinden yukarıdaki tabloda “Veriyi İşleyen” kolonunda belirtilen ilgili birim veya birimler aracılığıyla toplanmaktadır. Veriler, elektronik ortamda işlenmektedir. 

Otomatik karar verme sistemleri kullanılmamaktadır. 

 1. Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek ((bilgi edinme hakkı) KVKK madde 11/(a), (b))
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (KVKK madde 11/c)
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (KVKK madde 11/ç)
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme (KVKK madde 11/d)
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (KVKK madde 7, madde 11/e)
 • Kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (KVKK madde 11/f)
 • İşlenmiş verilerin analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme hakkı (KVKK madde 11/g)
 • İşlenmenin sınırlanması hakkı (KVKK madde 7)
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme (KVKK madde 11/ğ)

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Veri Sorumlusu:  İzmir Kısıkköy Mobilya Şehri İşletme Kooperatifi

Mersis No: 0484000684200001

Adres : Koca Mimar Sinan caddesi no:4 Oğlananası Atatürk Mahallesi Kısıkköy Menderes İZMİR

Telefon: (232) 2575005

E-Posta:  kvkk@kisikkoy.com.tr 

 

 e-posta yoluyla iletişime geçiniz.

 

Talebiniz halinde Kooperatif  her zaman kişisel verilerinizi güncelleyebilir. 

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması 

Kooperatif, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15) 

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara, 

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ile iletişime geçiniz.

Gerçek Kişi Ortaklar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Aydınlatma Metni

Sayın Kooperatif Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kooperatif Yöneticileri

İZMİR KISIKKÖY MOBİLYA ŞEHRİ İŞLETME KOOPERATİFİ (“Kooperatif”)  faaliyetlerinin yürütülmesi ve Kooperatif’in yönetimi ve temsili amacıyla üstlendiğiniz görev ve sorumluluklar çerçevesinde belirli kişisel verilerinizi işlemektedir. İşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10 uyarınca kişisel verilerinize ilişkin sizleri 

 • hangi kişisel verilerinizin toplandığı,
 • kişisel verilerinizi ne amaçla kullanıldığı,
 • kişisel verilerinizin kimlerle paylaşıldığı,
 • Kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığı,
 • kişisel verilerinizin nasıl korunduğu,
 • kişisel verilerinizin otomatik karar verme yöntemleri ile işlenip işlenmediği,
 • kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

hususlarında bilgilendirme amacıyla düzenlenmiştir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşleme Amacı ve  Hukuki Sebepler

Aşağıdaki kişisel verileriniz Kooperatif içerisinde Kooperatif üyeliğiniz, yönetim kurulu üyeliğiniz ve üstlendiğiniz yönetim görevlerinin yerine getirilmesi sırasında ve bu amaçla KVKK madde 5/2 (a), (c) ve (ç) hükümlerine dayanılarak işlenmektedir. Aşağıdaki verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri, ilgili hükümler uyarınca sırasıyla, kanun gereği, Kooperatif ile aranızdaki sözleşmenin ifası bakımından zorunlu olması ve Kooperatif’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorunlu olmasıdır.

İşlenmesi rızanıza tabi olmayan bu veriler işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar işlenecek olup, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı bildiririz.

Kişisel Veriİşleme AmacıVeri işleyen Birim
Ad Soyad
 • Kooperatif üyeliğinizin yasal belgelerde yer alması
 • Yönetim kararlarının alınması, yönetim kurulu toplantılarının yapılması
 • İmza Sirküleri Çıkarılması
Muhasebe Birimi ve İdari İşler Birimi
T.C. Kimlik No
 • Kooperatif faaliyetleri, Yönetim kararlarının alınması, yönetim kurulu toplantılarının yapılması
 • İmza Sirküleri Çıkarılması
Muhasebe Birimi ve İdari İşler Birimi
İletişim Bilgileri Yönetim görevlerinin yerine getirilmesi sürecinde gereğinde iletişim kurulmasıMuhasebe Birimi ve İdari İşler Birimi
Anne Adı Baba Adıİmza Sirküleri Çıkarılmasıİdari işler Birimi
Doğum Tarihiİmza Sirküleri Çıkarılmasıİdari işler Birimi
 Nüfus Bilgileri: İli, İlçesi, Mahallesi, Köyü, Cilt No, Aile Sıra Noİmza Sirküleri Çıkarılmasıİdari işler Birimi
Lokasyon Bilgileri (adres)İmza Sirküleri Çıkarılmasıİdari işler Birimi

 

 1. Üçüncü Kişilere Aktarma veya Açıklama 

Kooperatif, kişisel verilerinizi Kooperatif’in karar, yönetim ve temsili amacıyla 

 1. Kooperatif içerisinde insan kaynakları birimi, finans ve muhasebe Birimi, 
 2. Kooperatif dışında Ticaret Sicili, Ticaret Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlüğü, Meslek Odaları, avukatlar, hukuk firması, mali müşavirler ve YMM firmaları, Kooperatif ile hukuki işlem yapan ve Kooperatif’in temsilini gerektiren hallerde işlemin diğer tarafı olan gerçek ve tüzel kişiler, ve
 3. talep halinde emniyet birimleri, adli birimler, kamu kurumları, kanunlarla yetkili kılınan kamu kurumları dahil üçüncü kişilere aktarabilir. 

 

Sözkonu paylaşım ve aktarımların yasal dayanağı KVKK’nın 8/2 (a) bendine istinaden KVKK 5/2 (a) bendi uyarınca kanunen gerekli olması, (c) bendi uyarınca sözleşmenin ifası için zorunlu olması, (ç) bendi uyarınca hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunluluğu ve (e) bendi uyarınca Kooperatif’in bir hakkını tesisi, koruması veya kullanması için zorunlu olmasıdır.

 1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Kooperatif, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamakta, yurt dışındaki hiçbir kurum veya kuruluş ile paylaşmamaktadır.

IV. Verilerinizin Saklama Süresi 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz  yönetim kurulu üyeliğiniz ve/veya imza yetkilerinizin sona erdiği tarihi müteakip on (10) yıl boyunca muhafaza edilmektedir. On (10) yılın sonunda ilk imha periyodunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kooperatif terkini halinde son yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkililerinin kişisel verileri terkin tarihini müteakip on (10) yıl süresince saklanacaktır.

V. Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek(m. 11/a), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç) (d) düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f) düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

 

 

Veri Sorumlusu:  İzmir Kısıkköy Mobilya Şehri İşletme Kooperatifi

Mersis No: 0484000684200001

Adres : Koca Mimar Sinan caddesi no:4 Oğlananası Atatürk Mahallesi Kısıkköy Menderes İZMİR

Telefon: (232) 2575005

E-Posta: kvkk@kisikkoy.com.tr 

 

Talebiniz halinde Kooperatif her zaman kişisel verilerinizi güncelleyebilir. 

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması Ve Kişisel Veri Kurulu’na Şikayet

Kooperatif, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15) 

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara, 

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ile iletişime geçiniz.